AthenShibari

2 Days Open Shibari Class

Beginners' level
Είδος: In Person

2019: 20 - 21 Απριλίου, ώρες: 13 ΑΠΡ 2019 ΣΤΙΣ 4 Μ.Μ. – 14 ΑΠΡ 2019 ΣΤΙΣ 8 Μ.Μ.English Version Below
Αγαπητοί φίλοι του shibari,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ομάδα μας θα πραγματοποιήσει Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Απρίλη ανοιχτό εργαστήριο αρχαρίων στην τέχνη του shibari.
Οι ώρες είναι 4-8 τόσο το Σάββατο, όσο και την Κυριακή.
Και οι δύο μέρες θα ακολουθήσουν το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα, οπότε η παρακολούθηση μίας εκ των δύο ημερών είναι αρκετή.
Το συγκεκριμένο εργαστήριο αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Στους εισηγητές θα είναι ο Alexis Di, η Sofia Porfiri, ο Para_Bellum και η Psychopsis.
Θεωρητικό μέρος:
Η ιστορία του Shibari, θέματα ασφάλειας, θέματα επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης, θέματα συναίνεσης.
Αυτό το κομμάτι του εργαστηρίου θα έχει τη μορφή ανοικτής συζήτησης, οπότε σας ενθαρρύνουμε να φέρετε τις εμπειρίες και τις γνώσεις σας στη συζήτηση.
Πρακτικό κομμάτι :
Μονή χειροπέδα, διπλή χειροπέδα, βασικές κινήσεις και χειρισμός σώματος, μερικά βασικά δεσίματα, ιδέες για παιχνίδι, ορολογία.
Αυτό το κομμάτι του εργαστηρίου θα έχει πρακτική εφαρμογή, οπότε καλείστε να έχετε μαζί σας τουλάχιστον δύο κομμάτια σχοινί για εξάσκηση. Αν δεν είναι εφικτό, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να το φροντίσουμε.
Επιπλέον, αν έρθετε χωρίς παρτενέρ/μοντέλο, μπορείτε να κάνετε εξάσκηση με άλλους παρευρισκόμενους, κατόπιν συνεννόησης.
Ο χώρος βρίσκεται στο κέντρο (μετρό Πανεπιστήμιο) και για την κάθε μέρα υπάρχουν θέσεις για μέχρι 7 ζευγάρια (14 άτομα).
Για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή σας θα πρέπει να κλείσετε θέση, είτε μέσω μηνύματος στη σελίδα του φβ, είτε με ένα email στο athenshibari@gmail.com.
Το σεμινάριο είναι με ελεύθερη συμμετοχή.
Σχετικά με τους χώρους και την ελεύθερη συμμετοχή:
α) αν είναι σε μαγαζί τύπου καφέ/μπάρ (κάποιος απομωνομενος όροφος) και μας παρέχετε χωρίς χρέωση, παρακαλούμε να συμβάλλετε με μία μίνιμουμ κατανάλωση στο μαγαζί των 4-5€.
β) αν είναι σε χώρο που έχει κλειστεί ειδικά για το σεμινάριο και υπάρχει ελεύθερη συνεισφορά, υπολογίζουμε σε ένα μίνιμουμ των 5€ ανά άτομο (10€ ανά ζευγάρι), για τα έξοδα του χώρου.

Σημείωση: Σε όσα σεμινάρια υπάρχει εξάσκηση (hands on) θα δίνεται προτεραιότητα σε συμμετοχές ζευγαριών. Εξαίρεση σε αυτό θα αποτελεί η παρουσία ανθρώπων εκτός Αθηνών.
Ο λόγος για αυτό είναι α) το ότι αποφευγεται η πιθανότητα να χρειαστεί να κάνουν εξάσκηση μεταξύ τους 2 riggers και β) ζευγάρια που τους ενδιαφέρει το shibari θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν εξάσκηση πιο εύκολα και μετά το τέλος του εργαστηρίου.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και σας περιμένουμε!
Dear shibari friends,
we would like to inform you that our team will hold a two days open shibari workshop for beginners at Saturday 13th and Sunday 14th of April.
Hours:16:00 to 20:00 on both days. Also, both days will follow exactly the same schedule, so attending one day is enough.
This workshop consists of two main parts, theoretical and practical.
Theoretical part:
Shibari's history, security issues, communication issues, negotiation, consent.
This part of the workshop will take the form of an open discussion, so we encourage you to bring your experiences and knowledge to the table.
Practical piece:
Single column tie, double column tie, basic movements and body manipulation, some basic bindings, ideas for playing, terminology.
This part of the workshop will be practical, so you have to have at least two pieces of rope with you to practice. If it is not possible, please contact us to take care of it.
Additionally, if you come without a partner / model, you can practice with other attendees, upon agreement.
The site is located in the center (Metro University) and for every day there are places for up to 7 couples (14 people).
In order to ensure your participation, you must close a post either via a message on the fo page or by email at athenshibari@gmail.com.
Workshop's fee is free contribution.However::
a) If we are in a coffee shop / bar (at some isolated space) that is provide to us with no charge, please contribute with a minimum consumption of € 4-5.
b) if it is in a room specifically booked for the workshop, we estimate a minimum of 5 € per person (10 € per couple) for the costs of the room.

Note: In hands-on seminars, priority will be given to couples participations. An exception to this will be the presence of people outside Athens.
The reason for this is a) that you avoid the possibility of having to practice between two riggers and b) couples interested in shibari will be able to practice more easily after the end of the workshop.
Thank you for your interest and we are waiting for you!


Σελίδα εκδήλωσης στο Facebook


Go to top of page